Польове оцінювання насіннєвих посівів соняшнику. Рекомендації

 

Правила польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику за показниками сортових якостей, ступеня стерильності батьківських компонентів гібридів, гібридів F1 та сортів, засміченості бур’янами, ураженості хворобами та ушкодженості (заселеності) шкідниками установлено Методикою польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку, яку затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 21.11.2018  №558.

З огляду на важливість польового оцінювання (процедури для встановлення ідентичності сорту і визначення сортової чистоти (типовості), його проведення покладається на аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який отримав в установленому порядку свідоцтво аудитора із сертифікації.

Польове оцінювання посівів проводиться у період вегетації рослин під час формування сортових якостей насіння у три етапи:

попереднє обстеження (організаційні заходи);

польові обстеження (контроль запилення);

остаточне оцінювання (сортові ознаки).

Але існують певні обмеження щодо того, хто має право їх проводити, а саме:

►польові обстеження та остаточне оцінювання посівів базового насіння, не призначеного для реалізації, здійснюється спеціалістами науково-дослідних установ, власників сортів, авторами самозапильних ліній і гібридів, які ведуть відповідну документацію;

►польові обстеження та остаточне оцінювання посівів базового насіння, призначеного для реалізації, проводяться виключно аудиторами із сертифікації (агрономи-інспектори), які є посадовими особами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України чи державного підприємства, що входить до його сфери управління.

До цих робіт можуть залучатися фахівці із захисту та карантину рослин, а також представник організації - замовника насіннєвої продукції (за їх згодою);

►польове оцінювання посівів категорії сертифікованого насіння можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які є посадовими особами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України чи державного підприємства, що входить до сфери його управління.

До цих робіт можуть залучатися фахівці із захисту та карантину рослин, а також представник організації - замовника насіннєвої продукції (за їх згодою).

Попереднє обстеження 

Попереднє обстеження насіннєвих посівів проводиться за два тижні до початку цвітіння соняшнику з метою відповідності насінницької документації та дотримання господарством комплексу заходів і робіт, спрямованих на отримання високих сортових якостей насіння. При цьому аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) перевіряються:

документи на висіяне насіння;

документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

відповідність сортових посівів заявленій площі;

наявність офіційного опису заявленого сорту (гібрида, гібридної популяції, батьківського компонента);

додержання вимог технології виробництва насіння щодо:

попередника (згідно з вимогами);

просторової або почасової ізоляції;

схеми посіву (чергування рядків батьківських компонентів);

засміченості посіву сортовою і видовою домішкою, бур’янами та важковідокремлюваними рослинами.

При цьому обов’язковим є дотримання таких вимог:

насіннєвий посів має бути придатним для чіткого визначення сортової чистоти та інших показників, що впливають на якість насіння. На призначеній для вирощування насіння ділянці не має бути інших рослин, які можуть бути джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення інфекційних хвороб і шкідників;

періодичність розміщення насіннєвих ділянок соняшнику  на одному й тому самому полі становить не менше ніж чотири роки.

► Норми просторової ізоляції для насіннєвих посівів соняшнику наведено нижче у таблиці:

 

Вид посіву

Категорія та генерація

Гранична норма ізоляції (м),                 не менше

 

1

2

3

Самозапилені лінії, сорти

БН: супереліта і еліта, перша генерація

1500

Гібриди

БН: батьківські форми інших типів гібридів (F1)

1500
або групові ізолятори

СН: товарного призначення (F1)

500

Сорти, гібридні популяції

БН: супереліта і еліта

750

СН: перша генерація

500

 

допускається використання ізоляції посівів у часі;

 відстань між рядками має бути достатньою для вільного руху та проведення спостережень (принаймні не менше ніж 50 см).

 За результатами проведення попереднього обстеження аудитором із сертифікації (агроном-інспектор) складається акт попереднього обстеження насіннєвого посіву встановленої форми, у якому відображаються виявлені недоліки.

У разі неможливості усунення недоліків, як наявність решток інших культур, у результаті порушення вимог щодо попередника, недотримання норм просторової або почасової ізоляції тощо - посів вилучають із числа насіннєвих.

 

Обстеження насіннєвих посівів щодо контролю запилення

 Обстеження насіннєвих посівів соняшнику здійснюється таким чином:

1) пробні ділянки в посіві розміщуються в двадцяти пунктах рівномірно на рядках материнської та чоловічої форм за двома діагоналями поля. Оцінюються мінімум по 10 рослин під час першого та по 50 рослин під час другого і третього обстежень на кожній ділянці;

2) обстеження розпочинається з рядків стерильної форми. Рухаючись по одній із діагоналей, встановлюють наявність та кількість фертильних рослин, у тому числі залишених після проведення останньої прочистки. Зрізані, але не перевернуті до землі фертильні кошики також враховуються як фертильні рослини. Одночасно обліковуються рослини, уражені хворобами та вовчком;

3) проходячи іншу діагональ посіву, обстежуються рядки рослин фертильного аналога-закріплювача стерильності на ділянках розмноження насіння лінії чи стерильного материнського гібриду або лінії-відновника фертильності пилку на ділянці гібридизації. При цьому також обраховуються рослини, уражені хворобами та вовчком;

4) на ділянках розмноження стерильних аналогів самозапильних ліній окремо проводиться оцінка рослин на рядках аналога-закріплювача;

5) на ділянках з вирощування насіння стерильних аналогів гібридів, що є батьківськими формами, а також гібридів F1, що є відновлювачами фертильності, та на ділянках гібридизації з отримання насіння F1 обстеження рослин проводиться на обох батьківських формах;

6) у разі якщо на ділянці розмноження самозапильної лінії або ділянці гібридизації рослини чоловічої форми видаляються до появи сортових ознак насіння, у період цвітіння проводиться оцінювання щодо ідентифікації запилювача за ознаками рослин. Техніка оцінювання така сама, як на материнській формі;

7) визначення відповідності опису рослин чоловічої форми за ознаками рослини і кошика здійснюється під час проведення оцінювання щодо контролю запилення;

8) до групи типових рослин відносяться такі, у яких основні зовнішні ознаки рослини, кошика і сім’янок збігаються з офіційним описом сорту. Цю групу складають здорові рослини, уражені хворобами та ушкоджені шкідниками. Рослини, за якими не можна точно встановити сортові ознаки через сильне ураження хворобами, до групи типових не зараховуються;

9) групу нетипових рослин становлять ті, які за зовнішніми ознаками не відповідають опису;

10) під час проведення оцінювання необхідно брати до уваги модифікаційний вплив погодних умов та екологічних чинників на прояв окремих ознак (у посушливих умовах може змінюватись розмір і форма листової пластини, кошика та сім’янки);

11) кількість рослин, уражених хворобами, визначається як загалом, так і окремо за хворобами (вовчок, суха, біла і сіра гнилі, несправжня борошниста роса тощо). Загальна ураженість хворобами та ураженість окремими хворобами визначається у відсотках до числа оглянутих рослин.

 Під час першого польового обстеження посів оглядають по периметру та всередині, проходячи його за одним із рекомендованих маршрутів для обстеження посівів.

 Обстеження рослин проводиться на пробних ділянках (відрізках рядків) шляхом їх ретельного оцінювання.

Результати обстеження заносяться до журналу польового оцінювання насіннєвих посівів (далі - польовий журнал) за встановленою формою.

 Результати оцінювання рослин на кожній пробній ділянці заносяться до польового журналу.

За даними усіх обстежень складається акт польового обстеження ділянки гібридизації і розмноження батьківських компонентів (далі - акт польового обстеження) за встановленою формою.

 

Оцінювання насіннєвих посівів

 Остаточне оцінювання насіннєвих посівів здійснюється за сортовими ознаками генеративних органів соняшнику.

 Такому оцінюванню підлягають посіви, які за результатами польових обстежень визнано придатними для використання урожаю з них на насіннєві цілі.

 Оцінювання проводять на початку фази повної стиглості насіння за наявності чітко окреслених сортових вирізняльних ознак (згідно з описом сорту) шляхом ретельного огляду їх генеративних органів на пробних ділянках.

Оцінювання насіннєвих посівів соняшнику здійснюється так:

1) пробні ділянки (пункти) розміщуються рівномірно на рядках оцінюваного гібрида або компонента за найбільшою діагоналлю поля. Мінімальна кількість незалежно від площі посіву становить не менше ніж 50 таких пунктів, якщо посів не перевищує 50 га. На посівах базового насіння у кожному з пунктів обстежують не менше ніж 10 рослин і не менше ніж 5 - на посівах сертифікованого насіння. На кожному гектарі, що перевищує базову площу, додатково обстежують по 10 рослин для БН і по 5 - для категорії сертифікованого насіння.

Кількість рослин для оцінювання сортових посівів соняшнику залежить від категорій посіву.

2) на посівах базового насіння самозапилених ліній і сортів соняшнику рослини оцінюють за рекомендованим маршрутом.

Сортові якості (типовість) визначаються як середнє арифметичне значення результатів, отриманих з усіх обстежених рослин.

3) обчислення відсотка сортової чистоти (типовості) та інших показників, якими визначається якість посіву, ведуть з точністю до десятих, використовуючи загальноприйняті правила заокруглення чисел.

Результати оцінювання заносять до польового журналу.

Після підрахунків складається акт польового оцінювання посіву для отримання насіння гібрида та батьківських компонентів (далі - акт польового оцінювання) за встановленою формою.

 

Остаточне оцінювання насіннєвих посівів

Остаточне оцінювання насіннєвих посівів соняшнику здійснюється наступним чином:

1) проходження поля за діагоналлю, через рівні проміжки і в кожному з 50 пунктів з 10 рослин поспіль відбираючи по дві нормально розвинені сім’янки, відступаючи приблизно на 1/3 від краю кошика. Відібрані сім’янки у кількості не менш як 1000 штук складають у мішечки з тканини або цупкого паперу для здійснення подальшого аналізу;

2) одночасно з відбором сім’янок ці самі рослини оглядаються на ураження хворобами та типовість за морфотипом. Результати огляду фіксуються у польовому журналі;

3) відібрані в полі сім’янки ретельно перемішують і ділять на дві рівні частини, одну з них аналізують, а іншу зберігають на випадок перевірки. Аналіз зразка починають з визначення типовості сім’янок, яку визначають за розміром, формою, смугастістю і забарвленням окремих сім’янок. У результаті такого аналізу всі сім’янки кожного зразка розподіляють на дві групи - типові для цієї форми і нетипові;

4) у зареєстрованих формах соняшнику сім’янки розподіляють на групи за чотирма складовими забарвлення насінини: основне забарвлення насінини (біле, біло-сіре, сіре, помаранчево-коричневе, чорне, пурпурове), наявність смугастості по краях, наявність смугастості між краями, колір смужок. Типовими за забарвленням сім’янки слід вважати ті групи, ознаки яких вказано в описі сорту, лінії чи гібрида (нетиповими є всі інші);

5) після закінчення аналізу підраховується кількість типових і нетипових сім’янок і записується до польового журналу та складається акт польового обстеження;

6) для сортів (за потреби) після виділення типових сім’янок визначають їх панцирність.

 

Важливим є не тільки чітко провести польове оцінювання згідно існуючої методики, а й правильно  документально оформити результати.

 У процесі проведення польового оцінювання посівів обов’язковим є ведення обліку виконаної роботи.

При цьому зазначаються результати аналізу на пробних майданчиках і дата видачі документів на всі оцінювані площі. Категорія, генерація або покоління, до яких має бути віднесено посів, зазначаються повністю, без скорочень.

За результатами польового оцінювання та встановлення відповідності посіву заявленій категорії аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) складається у трьох примірниках акт польового оцінювання посіву.

Один примірник акта передається заявнику (виробнику насіння), другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації, до якого заявник надав заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу.

 Остаточні результати визначення сортових якостей насіння, призначеного для реалізації, зазначаються у сертифікаті, що засвідчує сортові якості насіння.

 На всі посіви, визнані непридатними на насіннєві цілі, складається акт бракування насіннєвого посіву встановленої форми.

Форми щодо документального оформлення результатів польвого оцінювання можна знайти за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1513-18#n162

 

Дані рекомендації мають лише інформаційний та роз’яснювальний характер.

 

 

Василь ДЕКАЛЕНКО, заступник начальника управління

фітосанітарної  безпеки - начальник

відділу контролю в насінництві та розсадництва